ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา .

ข่าวสาร สขร.

✏ " คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร "
✏ ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ " เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ "

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

All right reserved. Template by: JTMCNK