สำนักนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2558

..