เจ้าหน้าที่ สขร.มาตรวจติดตามงาน 22 ธันวาคม 2558

..