เจ้าหน้าที่ FDA จากประเทศ ภูฏาน มาศึกษาดูงาน 21 ธันวาคม 2558

..