การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )
และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ
21 กันยายน 2558