สำนักนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2558
เจ้าหน้าที่ สขร.มาตรวจติดตามงาน 22/12/58
เจ้าหน้าที่ FDA จากประเทศ ภูฏาน มาศึกษาดูงาน 21/12/58
การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ 21 ก.ย. 2558