ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา 9(8)
      ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
     
      (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา)
     
      (2) แผนการจัดหาพัสดุ
     
      (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
     
      (4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
     
      (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) เช่น แบบ สขร. 1
     
      (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหา พัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
     
      (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
     
      (8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
      ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ดังนี้
     
      (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
     
      (2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้ บริการประชาชน รวมทั้ง ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ คู่มือตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นต้น
     
      (3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
     
      (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน ที่จัดทําโดยหน่วยงานหรือ หน่วยงานภายนอก
     
      (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
     
      (6) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
     
      (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือ ผู้ตรวจสอบภายใน
      ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน ดังนี้
     
      (1) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     
      (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
     
      (3) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี
     
      (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
     
      (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรที่ จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
     
      (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
      ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้
     
      (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
     
      (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
     
      (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ จําแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
     
      (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้ง ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทําโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
     
      (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
      ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้
     
      (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละครา
     
      (2) รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
     
      (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐาน ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
     
      (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
     
      (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
     
      (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน
      ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
     
      (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของ หน่วยงาน
     
      (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จําแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน ประจําปีของหน่วยงาน
     
      (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน
     
      (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงานที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี