มาตรา 9
      • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
      • มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
     
      - นโยบาย รมว.สธ
     
      - นโยบาย ปลัด
     
      - นโยบายเลขาธิการฯ
     
      - แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
     
      - แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
     
      - เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
      • มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
     
      - แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     
      - แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      • มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
     
      - คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     
      - ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
      • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
      • มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการยา
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการอาหาร
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องสำอาง
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
     
      - มติการประชุมคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย
     
      - มติคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา
     
      - มติคณะกรรมการแห่งชาติด้านอาหาร
     
      - มติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
     
      - มติคณะรัฐมนตรี