- มติการประชุมคณะกรรมการยา
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 2/2558
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 1/2558
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 4/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 3/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 2/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 1/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 5/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 4/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 3/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 2/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการยา ครั้งที่ 1/2556