- มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2555