- มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 317-2/2558
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 315-7/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 314-6/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 313-5/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 312-4/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 311-3/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 309-1/2557
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 308-7/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 306-5/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 304-3/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 303-2/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 302-1/2556
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 301-7/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 298-4/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 297-3/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 296-2/2555
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 292-3/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 291-2/2554
      มาตรา 9(7) มติการประชุมคณะกรรมการควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ครั้งที่ 290-1/2554